Διοικητικό Συμβούλιο

Προεδρος: Ιωάννης Λυτσάκης 

Αντπρόεδρος: Στυλιανός Μουμουζέλος 

Γραμματέας: Βαγιανός Καλλιγερής 

Γραμματέας: Δέσποινα Χατζόγλου 

Ταμίας: Στέφανος Μπολομύτης

Έφορος: Χρήστος Πυρομάγλου 

Έφορος: Γρηγόρης Κωστούλας 

Έφορος: Χρήστος Αλατεράς